MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prijímacie konanie na školský rok 2024/2025

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne              vzdelávanie v školskom roku 2024/2025

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Majerníkova 11, Bratislava na školský rok 2024/2025

Žiadosti sa prijímajú osobne v dňoch:

dňa 2. 5. 2024 a 3. 5. 2024

osobne v čase od 10:30 – 11:30

dňa 9. 5. 2024

osobne v čase od 16:00 – 17:00

dňa 10. 5. 2024

osobne v čase od 10:30 – 11:00

 V inom termíne len na základe  predchádzajúceho mailového alebo telefonického dohovoru.

Priebeh zápisu:

Prosíme o vyplnenie a vytlačenie elektronickej žiadosti, ktorú nájdete v odkaze  viď nižšie a  následne po potvrdení pediatrom a s podpismi oboch zákonných zástupcov prinesiete osobne v termínoch uvedených vyššie.

Elektronická žiadosť bude aktívna od 20. 4. 2024.

https://msmajernikova11.edupage.org/register/

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú možnosť vyplniť a vytlačiť elektronickú žiadosť, môžu si papierovú žiadosť vyzdvihnúť osobne v materskej škole (za plastovými dverami – netreba nikam zvoniť).

Zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.

Ak zákonní zástupcovia bývajú v spoločnej domácnosti odporúčame pre efektívnu komunikáciu priložiť k žiadosti aj dohodu o doručovaní rozhodnutia len jednému zákonnému zástupcovi. (príloha č.1)

Ak nie je možné získať súhlas druhého zákonného zástupcu dieťaťa, treba vyplniť čestné prehlásenie (príloha č. 2)

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí doporučenou zásielkou najneskôr do 30. júna 2024.

 

V Bratislave, 11. 4. 2024

Iveta Ryzá, riaditeľka školy

Príloha č.1 k žiadosti do MŠ

Príloha č. 2 k žiadosti do MŠ

MŠ Maj11_podmienky prijatia dieťaťa_2024_2025

Spádové ulice_2024

Oznámenie o zápise do MŠ na šk.rok 20242025