MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poplatky

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2023  a rodič/zákonný zástupca prispieva od 1.3.2023 na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa sumou 60,- eur. Príspevok sa uhrádza formou trvalého príkazu alebo úhradou cez IB vždy od 1. do 10.dňa kalendárneho mesiaca na účet v PRIMA Banke IBAN SK85 5600 0000 0018 0414 8021 a do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

TENTO PRÍSPEVOK – ŠKOLNÉ – NEPLATIA DETI, KTORÉ PLNIA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

Podklady k platbe školného na šk.r. 2023/2024:

 

OZNAM_o_poplatkoch_2023

 

Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa vo výške 2,30 eur/deň + režijné náklady 10,- eur/mesiac  alebo 1,85 eur/deň BO* + 10,-€/mesiac, pokiaľ sa v MŠ stravuje, mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci na účet Školskej jedálne IBAN SK05 5600 0000 0018 0414 1022. Paušálny poplatok na stravné na mesiac je 65,-€, bez olovrantu – 55,-€.

Preplatky stravného budú zúčtované vždy na konci školského roku (31.8.) a vrátené na účet platiteľa do 15. septembra kalendárneho roku. Pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (NIE RODIČA) a triedu, ktorú navštevuje.

V prípade, že rodič neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

* BO – strava bez olovrantu

schvaleny MiZ_14.2._VZN 2023-04-prispevky zak zastupcov