MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Občianske združenie

Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Majerníkova 11
IČO : 42 138 485

IBAN OZRMŠ : SK45 6500 0000 0000 2030 4263

a) Názov združenia:

Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Majerníkova 11 ( OZR pri MŠ Majerníkova 11 )

b) Sídlo združenia:

Majerníkova 11, 841 05, Bratislava.

c) Cieľ združenia:

pomoc pri výchovno- vzdelávacom procese a mimoškolských aktivitách materskej školy formou dobrovoľných aktivít rodičov a formou finančného príspevku pre zabezpečenie potrieb detí materskej školy.

d) Členstvo v združení:

– členom združenia sú fyzické osoby

– rodičia detí navštevujúcich MŠ Majerníkova 11

– členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe prijatia jeho  dieťaťa do MŠ Majerníkova 11 a jeho písomným súhlasom s členstvom.

Práva členov

– podieľať sa na činnosti združenia,

– voliť a byť volený do orgánov združenia,

– obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

– byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

– byť informovaný o finančnom rozpočte združenia

Povinnosti členov

– dodržiavať stanovy združenia,

– pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

– podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

– platiť členské príspevky,

– ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Zánik členstva

– vystúpením – členstvo zaniká dňom ukončenia dochádzky dieťaťa do MŠ Majerníkova 11 ak člen neprejaví vôľu byť ďalej členom združenia,

– úmrtím fyzickej osoby,

– zánikom združenia,

– vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

– vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

Orgány združenia:

1. najvyšší orgán – schôdza výboru – volených zástupcov z rodičov z jednotlivých tried MŠ

2. výkonný orgán – výkonný výbor volený najvyšším orgánom

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

K bodu 1) Najvyšší orgán združenia je utvorený z volených zástupcov všetkých členov združenia- zástupcov rodičov z jednotlivých tried MŠ

– rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

– schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

– schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

– schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

– volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolný orgán,

– schvaľuje prijatie nových členov,.

K bodu 2) Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu

– riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,

– zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

K bodu 3) Štatutárnymi orgánmi združenia je predseda, podpredseda a pokladník.

K bodu 4) Kontrolným orgánom je revízor

– je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,

– kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

– kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

e) Zásady hospodárenia

– hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,

– združenie hospodári iba s finančnými prostriedkami združenia ,hnuteľný a nehnuteľný majetok nevlastní,

– zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb a 2% z daní z príjmu fyzických a právnických osôb.

f) Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.