MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie NIE JE potrebné prikladať k žiadosti o prijatie dieťaťa.
Je potrebné ich predložiť triednej učiteľke iba v prípade prijatia dieťaťa pri nástupe do materskej školy. Tlačivá budú rodičom k dispozícii v jednotlivých triedach alebo si ich rodičia môžu stiahnuť z našej webovej stránky a vyplnené už odovzdať triednej učiteľke pri nástupe do materskej školy.

 

Tlačivá-k-začiatku-šk.-r-2023

Školský-poriadok-výťah-pre-rodičov-2023

Zápisný-lístok_2023

Žiadosť o prerušenie dochádzky predkladá rodič riaditeľke MŠ iba v prípade prerušenia dochádzky jeho dieťaťa zo zdravotných alebo rodinných dôvodov. PRERUŠENIE DOCHÁDZKY SA NETÝKA DETÍ, KTORÉ PLNIA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky

 

„Odklad povinnej školskej dochádzky“ sa z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávania mení na  „Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní“

Od 1.9.2021 rodič nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľka MŠ po dôkladnom zvážení vývinových kritérií dieťaťa, túto možnosť navrhuje rodičovi. Rozhodnutie o pokračovaní v  povinnom predprimárnom vzdelávaní vydá na základe výsledku vyšetrenia príslušným CPP, súhlasu pediatra a vypísaným informovaným súhlasom rodičov/zákonných zástupcov (nájdete v sekcii Úvod – Povinné predprimárne vzdelávanie.