MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Od 1.9.2021  je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. kalendárneho roku.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného Centra poradenstva a prevencie (ďalej len CPP), písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude rovnaká bez ohľadu na to, či sa do materskej školy bude prijímať dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, alebo mladšie dieťa. Žiadosť bude obsahovať náležitosti podľa § 59 ods. 6 zákona č. 245/2008Z.z.

Odklad povinnej školskej dochádzky“ sa z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávania mení na  „Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní“

Rodič už nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľka MŠ po dôkladnom zvážení vývinových kritérií dieťaťa, túto možnosť navrhuje rodičovi. Rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní vydá na základe výsledku vyšetrenia príslušným CPP, súhlasu pediatra, vypísaným informovaným súhlasom rodičov a žiadosti o PPPV podpísanú oboma rodičmi.

DETI PLNIACE POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE UŽ NEPLATIA POPLATOK – ŠKOLNÉ

RODIČ NAHLASUJE NEPRÍTOMNNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA  PLNIACEHO POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE VÝLUČNE UŽ IBA CEZ EDUPAGE A TO V SEKCII „DOCHÁDZKA“ – ŽIADOSŤ O OSPRAVEDLNENIE. TÁTO ŽIADOSŤ JE VIDITEĽNÁ OBOMA  UČITEĽKAMI V DANEJ TRIEDE A RODIČ UŽ NEMUSÍ ODHLASOVAŤ SVOJE DIEŤA AJ ZO STRAVY. PO SKONČENÍ NEPRÍTOMNOSTI ZO ZDRAVOTNÝCH ALEBO RODINNÝCH DÔVODOV UŽ NEMUSÍ VYPISOVAŤ OSPRAVEDLNENIE. 

PO VIAC AKO 7 DŇOCH NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA  ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV JE RODIČ POVINNÝ ODOVZDAŤ TRIEDNEJ UČITEĽKE POTVRDENIE OD PEDIATRA.

V PRÍPADE AK RODIČ ŽIADA O UVOĽNENIE DIEŤAŤA PLNIACEHO PPV NA VIAC AKO 3 DNI Z RODINNÝCH DÔVODOV, JE POTREBNÉ, ABY VYPÍSAL ŽIADOSŤ O JEHO UVOĽNENIE (viď nižšie) A POSLAL HO RIADITEĽKE MŠ.

 

Základné_informácie_PPV_pre-rodičov_2024

Ospravedlnenie_PPV

Žiadost_o_uvolnenie_dieťaťa_z_PPV

INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PLÁN – MŠ Majerníkova 11

 

Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie/