MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Denné aktivity

Materská škola ako základný článok školskej sústavy zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku spravidla od 3 rokov po vstup dieťaťa do 1. roč. základnej školy, dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Materská škola v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania poskytuje predprimárne a povinné predprimárne vzdelávanie. Edukácia sa uskutočňuje v rámci plnenia Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimarne vzdelávanie, ktorý je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú do MŠ spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

Pri výchovnej činnosti je dominantná hra.

Usporiadanie denných aktivít je spracované do blokov, ktoré umožňuje uvoľnenosť výchovných činnosti počas dňa. Výchovné zložky sa pri plánovaní a výchove pravidelne striedajú v dvojtýždenných cykloch. Usporiadanie činnosti počas dňa je voľnejšie s časovým ohraničením stravovania podľa veku detí.

PREHĽAD DŇA

06,30 – 08,50 hod. schádzanie sa detí + záujmové činnosti,pohybové aktivity + prípravno-zdravotné cvičenia
08,20 – 11,35 hod. desiata, vzdelávacie aktivity, záujmovo-pohybové činnosti, pobyt vonku
11,20 – 14,35 hod. obed , odpočinok
14,20 – 15,30 hod. olovrant
15,30 – 17,00 hod. popoludňajšie vzdelávacie aktivity, záujmové činnosti + odchod detí domov