MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie NIE JE potrebné prikladať k žiadosti o prijatie dieťaťa.
Je potrebné ich predložiť triednej učiteľke iba v prípade prijatia dieťaťa pri nástupe do materskej školy. Tlačivá budú rodičom k dispozícii v jednotlivých triedach alebo si ich rodičia môžu stiahnuť z našej webovej stránky a vyplnené už odovzdať triednej učiteľke pri nástupe do materskej školy.

Vyhlásenie_o_bezinfekčnosti_dieťaťa

Bezinfekčnosť_zákonný_zástupca

 

Tlačivá k začiatku šk. r

Školský poriadok – výťah pre rodičov

Žiadosť o prerušenie dochádzky predkladá rodič riaditeľke MŠ iba v prípade prerušenia dochádzky jeho dieťaťa zo zdravotných alebo rodinných dôvodov. PRERUŠENIE DOCHÁDZKY SA NETÝKA DETÍ, KTORÉ PLNIA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE !

Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky

 

„Odklad povinnej školskej dochádzky“ je po novom Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

V tomto školskom roku prvý krát z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré bude platiť od 1.9.2021, rodič nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľka MŠ po dôkladnom zvážení vývinových kritérií dieťaťa, túto možnosť navrhuje rodičovi. Rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní vydá na základe výsledku vyšetrenia príslušným CPPPaP, súhlasom pediatra a vypísaným informovaným súhlasom rodiča.

Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni PPV_chl

https://www.ziadostms2021.sk/