MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie NIE JE potrebné prikladať k žiadosti o prijatie dieťaťa.
Je potrebné ich predložiť triednej učiteľke iba v prípade prijatia dieťaťa pri nástupe do materskej školy. Tlačivá budú rodičom k dispozícii v jednotlivých triedach alebo si ich rodičia môžu stiahnuť z našej webovej stránky a vyplnené už odovzdať triednej učiteľke pri nástupe do materskej školy.

Príloha č. 11c – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (2)

Vyhlásenie_zák._zástupcu_12_2020

 

Tlačivá k začiatku šk. r

Žiadosť o prerušenie dochádzky predkladá rodič riaditeľke MŠ iba v prípade prerušenia dochádzky jeho dieťaťa zo zdravotných alebo rodinných dôvodov.

Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky

 

Odklad povinnej školskej dochádzky

V tomto školskom roku prvý krát z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré bude platiť od 1.9.2021, rodič nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľka MŠ po dôkladnom zvážení vývinových kritérií dieťaťa, túto možnosť navrhuje rodičovi.