MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli do nášho Občianskeho združenia poukázaním 2% z podielových daní. V roku 2019 nám bolo pripísaných na účet v Poštovej banke 2137,07 eur. Všetky finančné prostriedky použijeme na rozvoj výchovy a vzdelávania našich detí. O využití týchto finančných prostriedkov budú rodičia informovaní formou vyúčtovania na konci školského roku 2019/2020 – oznamom v šatniach jednotlivých tried a na webovej stránke MŠ Majerníkova 11.