MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poplatky

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019 a rodič/zákonný zástupca bude prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa od 1. septembra 2019 sumou 30,- eur. Príspevok sa uhrádza formou trvalého príkazu alebo úhradou cez IB vždy od 1. do 14.dňa kalendárneho mesiaca na účet v PRIMA Banke IBAN SK85 5600 0000 0018 0414 8021 a do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Príspevok už nebude možné uhrádzať poštovou poukážkou, ale iba bezhotovostne alebo vkladom na účet. TENTO PRÍSPEVOK – ŠKOLNÉ – NEPLATIA DETI, KTORÉ SÚ ROK PRED PLNENÍM POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY (t.z., že predškoláci školné 30,- eur neplatia!!)
Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa vo výške 1,54 eur/deň + 0,50 eur/deň (réžijné náklady, ktoré sa odpočítavajú v prípade neprítomnosti dieťaťa) alebo 1,28 eur/deň BO*, pokiaľ sa v MŠ stravuje, mesačne vopred od 15. do 30. dňa v mesiaci. V prípade, že rodič neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy podľa §5 ods.e) Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole. V mesiaci september 2019 dostanú šeky na stravu v plnej hodnote stravného všetky deti, aj predškoláci, ktorým sa dotácia dodatočne vyúčtuje najneskôr do 30.6.2020.

* BO – strava bez olovrantu

Schválené VZN č 1_prispevky zakonnych zastupcov

príkaz starostky-obedyzadarmo-osobitné stravovanie

dietne-stravovanie_informacia-pre-rodicov-deti-ms-1