MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poplatky

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením a zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa od 1. septembra 2017 sumou 19,80 eur, čo predstavuje 15% zo životného minima podľa VZN č. 4/2008 MČ BA-KV a v zmysle § 28 ods. 6 zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. Príspevok sa uhrádza formou trvalého príkazu alebo úhradou cez IB vždy od 1. do 14.dňa kalendárneho mesiaca na účet v PRIMA Banke IBAN SK85 5600 0000 0018 0414 8021 a do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na stravovanie sa dieťaťa vo výške 1,27 eur/deň + 0,10 eur/deň (réžijné náklady, ktoré sa neodpočítavajú v prípade neprítomnosti dieťaťa) alebo 1,02 eur/deň BO*, pokiaľ sa v MŠ stravuje, mesačne vopred od 15. do 30. dňa v mesiaci. V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy podľa §5 ods.e) Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole.

* BO – strava bez olovrantu