MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poplatky

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019  a rodič/zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa sumou 30,- eur. Príspevok sa uhrádza formou trvalého príkazu alebo úhradou cez IB vždy od 1. do 10.dňa ( na základe VZN č. 4/2021 – viď nižšie) kalendárneho mesiaca na účet v PRIMA Banke IBAN SK85 5600 0000 0018 0414 8021 a do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Podklady k platbe školného na školský rok 2022/2023:

OZNAM_o_poplatkoch_2022

 

TENTO PRÍSPEVOK – ŠKOLNÉ – NEPLATIA DETI, KTORÉ PLNIA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (t.z., že predškoláci školné 30,- eur neplatia!!)
Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa vo výške 1,54 eur/deň + 0,50 eur/deň (réžijné náklady, ktoré sa odpočítavajú v prípade neprítomnosti dieťaťa) alebo 1,28 eur/deň BO*, pokiaľ sa v MŠ stravuje, mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci. V prípade, že rodič neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

Platbu za stravné na účet Školskej jedálne IBAN SK05 5600 0000 0018 0414 1022 vo výške 45,- eur je potrebné uhradiť do 25. dňa mesiaca vopred  (t.j. napr. za október do konca septembra). Preplatky stravného budú zúčtované vždy na konci školského roku (31.8.) a vrátené na účet platiteľa do 15. septembra kalendárneho roku. Pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (NIE RODIČA) a triedu, ktorú navštevuje.

 

* BO – strava bez olovrantu

VZN 4_2021_prispevky rodicov_September 2021

Zápisný-lístok_2022

Schválené VZN č 1_prispevky zakonnych zastupcov