MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poplatky

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019 a rodič/zákonný zástupca bude prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa od 1. septembra 2019 sumou 30,- eur. Príspevok sa uhrádza formou trvalého príkazu alebo úhradou cez IB vždy od 1. do 14.dňa kalendárneho mesiaca na účet v PRIMA Banke IBAN SK85 5600 0000 0018 0414 8021 a do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.  TENTO PRÍSPEVOK – ŠKOLNÉ – NEPLATIA DETI, KTORÉ PLNIA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (t.z., že predškoláci školné 30,- eur neplatia!!)
Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa vo výške 1,54 eur/deň + 0,50 eur/deň (réžijné náklady, ktoré sa odpočítavajú v prípade neprítomnosti dieťaťa) alebo 1,28 eur/deň BO*, pokiaľ sa v MŠ stravuje, mesačne vopred od 15. do 30. dňa v mesiaci. V prípade, že rodič neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy podľa §5 ods.e) Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole.

Platbu za stravné na účet Školskej jedálne IBAN SK05 5600 0000 0018 0414 1022 vo výške 45,- eur je potrebné uhradiť do 30. dňa mesiaca vopred  (t.j. napr. za október do konca septembra 2021). Preplatky stravného budú zúčtované vždy na konci školského roku (31.8.) a vrátené na účet platiteľa do 15.septembra kalendárneho roku. Pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (NIE RODIČA) a triedu, ktorú navštevuje.

Vyúčtovanie preplatkov za stravné za uplynulý školský rok bude realizované prostredníctvom p. vedúcej Školskej jedálne, najneskôr do 15.9.2021.

* BO – strava bez olovrantu

Zápisný lístok_2021

ČV_stravné_predškoláci_dotácia

Schválené VZN č 1_prispevky zakonnych zastupcov

príkaz starostky-obedyzadarmo-osobitné stravovanie

dietne-stravovanie_informacia-pre-rodicov-deti-ms-1