MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Poplatky

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019 a rodič/zákonný zástupca bude prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa od 1. septembra 2019 sumou 30,- eur. Príspevok sa uhrádza formou trvalého príkazu alebo úhradou cez IB vždy od 1. do 14.dňa kalendárneho mesiaca na účet v PRIMA Banke IBAN SK85 5600 0000 0018 0414 8021 a do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Príspevok už nebude možné uhrádzať poštovou poukážkou, ale iba bezhotovostne alebo vkladom na účet. Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa vo výške 1,54 eur/deň + 0,50 eur/deň (réžijné náklady, ktoré sa odpočítavajú v prípade neprítomnosti dieťaťa) alebo 1,28 eur/deň BO*, pokiaľ sa v MŠ stravuje, mesačne vopred od 15. do 30. dňa v mesiaci. V prípade, že rodič neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy podľa §5 ods.e) Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole. V mesiaci september 2019 dostanú šeky na stravu v plnej hodnote stravného všetky deti, aj predškoláci, ktorým sa dotácia dodatočne vyúčtuje najneskôr do 30.6.2020.

* BO – strava bez olovrantu

Schválené VZN č 1_prispevky zakonnych zastupcov

príkaz starostky-obedyzadarmo-osobitné stravovanie

dietne-stravovanie_informacia-pre-rodicov-deti-ms-1