MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. 2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Miesto trvalého bydliska bude rozhodujúce len vo vzťahu k deťom, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné. Len tieto deti, pokiaľ doposiaľ nechodili do materskej školy, sa budú prijímať podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Ostatné deti sa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude rovnaká bez ohľadu na to, či sa do materskej školy bude prijímať dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, alebo mladšie dieťa. Žiadosť bude obsahovať náležitosti podľa § 59 ods. 6 zákona č. 245/2008Z.z.

Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni PPV_chl

Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/data/files/10465_otazky-a-odpovede_aktualizacia-13april2021.pdf