MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. kalendárneho roku.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Miesto trvalého bydliska bude rozhodujúce len vo vzťahu k deťom, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné. Len tieto deti, pokiaľ doposiaľ nechodili do materskej školy, sa budú prijímať podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Ostatné deti sa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude rovnaká bez ohľadu na to, či sa do materskej školy bude prijímať dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, alebo mladšie dieťa. Žiadosť bude obsahovať náležitosti podľa § 59 ods. 6 zákona č. 245/2008Z.z.

POZOR !!! DETI PLNIACE POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE UŽ NEPLATIA POPLATOK – ŠKOLNÉ !!!

RODIČ ODHLASUJE SVOJE DIEŤA PLNIACE POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE OBVYKLÝM SPÔSOBOM NA UVEDENÉ ČÍSLA A EŠTE V TEN DEŇ POŠLE EMAILOM (prípadne sms) RIADITEĽKE MŠ DÔVOD NEPRÍTOMNOSTI JEHO DIEŤAŤA !

PO VIAC AKO 7 DŇOCH NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA  ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV JE RODIČ POVINNÝ PRILOŽIŤ K TLAČIVU „OSPRAVEDLNENIE DIEŤAŤA Z PPV“ AJ POTVRDENIE OD PEDIATRA.

Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni PPV_chl

Základné_informácie_PPV_pre rodičov

Ospravedlnenie_PPV

Žiadost_o_uvolnenie_dieťaťa_z_VVP

INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PLÁN – MŠ Majerníkova 11

ČV_stravné_predškoláci_dotácia

VZN_5_2021_spadove mš_september 2021

Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/najcastejsie-otazky-suvisiace-s-povinnym-predprimarnym-vzdelavanim/