MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Oznamy

Vážení rodičia,

rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020, škola oznamuje okresnému úradu prostredníctvom zriaďovateľa na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou, teda zoznam detí a žiakov, ktorí sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese.

Školy zasielajú koncom mesiaca údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

  1. a) im bola nariadená karanténa/izolácia,
  2. b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo
  3. c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

 

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame  o nahlasovanie dôvodu neprítomnosti vášho dieťaťa učiteľke v materskej škole ak:

  • bola dieťaťu nariadená karanténa/izolácia,
  • ho ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

 

Podľa pokynov ministerstva školstva zákonný zástupca:

  • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti.