MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

O nás

Zriaďovateľom našej materskej školy je mestská časť Bratislava – Karlova Ves. Materská škola Majerníkova 11 sa nachádza v Karlovej Vsi a je sedem triedna (v školskom roku 2021/2022 máme  9 tried, nakoľko sú v našej MŠ  umiestnené deti z MŠ Kolískova 14 a to z dôvodu rekonštrukcie tejto materskej školy). Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6,30 h. do 17,00 h
V školskom roku 2021/2022  navštevuje  našu materskú školu 171 detí vo veku od 3 – do 6 rokov. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pri práci s deťmi sa zameriavame na rozvoj prosociálnej výchovy v interakcii dieťa-učiteľ-rodič. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.Na začiatku školského roku máme vypracovaný adaptačný plán pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý napomáha deťom a rodičom zvládnuť stres z odlúčenia. Priestory materskej školy sú esteticky a výtvarne upravené tak, aby harmonizovali
s pobytom detí v týchto priestoroch. Triedy sú vybavené množstvom hračiek a didaktických pomôcok, ktoré spĺňajú pedagogické a hygienické kritériá a sú deťom k dispozícii počas celého dňa pri rôznych činnostiach. Výchovno-vzdelávacie činnosti sú obohatené o rôzne aktivity pre deti, ktoré sú uvedené osobitne.V edukačnom procese kladieme dôraz na celkový psychický a fyzický rozvoj dieťaťa, s prihliadnutím na jeho individualitu, pre čo najlepší vstup do 1.ročníka základnej školy.