MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Príspevok do OZRMŠ

Do fondu OZR pri MŠ Majerníkova 11, prispievajú rodičia sumou vo výške 70 eur na celý školský rok. Príspevok je potrebné uhradiť vkladom v hotovosti priamo v Poštovej banke IBAN SK45 6500 0000 0000 2030 4263. Každý rodič dostane písomnú informáciu o výške platby a variabilný symbol. Platbu je možné uskutočniť aj cez IB. Príspevky rodičov slúžia na zakúpenie hračiek, učebných pomôcok,výtvarného materiálu, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a všeobecného materiálu a na úhradu bábkových a divadelných predstavení a ďalších akcií MŠ.