MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Príspevok do OZRMŠ

Do fondu OZR pri MŠ Majerníkova 11 v školskom roku 2021/2022 prispievajú v tomto školskom roku  iba rodičia novo prijatých detí sumou vo výške 50 eur na celý školský rok. Príspevok je potrebné uhradiť vkladom v hotovosti priamo v Poštovej banke IBAN SK45 6500 0000 0000 2030 4263. Každý rodič dostane písomnú informáciu o výške platby a variabilný symbol. Platbu je možné uskutočniť aj cez IB. Príspevky rodičov slúžia na zakúpenie hračiek, učebných pomôcok,výtvarného materiálu, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a všeobecného materiálu a na úhradu bábkových a divadelných predstavení  ďalších a ďalších akcií MŠ.

Vyúčtovanie bude k dispozícii v šatniach jednotlivých tried vždy v septembri kalendárneho roku.