MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Informácie k začiatku šk.r. 2023/2024

Školský rok 2023/2024  sa začína  4.septembra 2023.
Prevádzka našej materskej školy je od 6,30 – do 17,00 hod.

Rodičia detí, ktoré nastupujú do našej materskej školy prvý krát, nájdu  všetky informácie o MŠ v Školskom  poriadku, ktorý nájdu na našej webovej stránke www.msmajernikova.sk   alebo v každej šatni.

Svoje dieťa priveďte do určenej triedy najneskôr do 8,00 hod. alebo v prípade jeho neprítomnosti odhláste osobne alebo telefonicky na č.02/70711570, prípadne 02/70711571  alebo na mobilnom čísle 0910 167 943  vždy iba od 7,00 – do 8,00 hod !!!

Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ :
1. papučky alebo sandáliky
2. pohárik z umelej hmoty
3. detský uterák /35cm x 70cm/, nie väčší
4. pyžamu (len v prípade celodennej dochádzky dieťaťa)
5. náhradné oblečenie
6. detský vešiak
7. hrebeň

1.a 2.trieda
– cez bránu na školský dvor, obísť budovu a vchod do týchto tried sa nachádza z bočnej strany budovy – 1.trieda – priamo, 2.trieda – po schodoch hore.

3.a 4.trieda
– cez bránu na školský dvor, vchod do týchto tried sa nachádza v strede budovy (na dvore MŠ) –  3.trieda – po schodoch hore, 4.trieda – vpravo.

5.,6. a 7.trieda
– vchod rovnobežne s hlavným vchodom, 5.trieda – vpravo, po schodoch dolu, 6.trieda – vľavo priamo, 7.trieda – vpravo, po schodoch hore.

Dôležité upozornenie –  žiadne poplatky neuhrádzajte vopred !  Pri nástupe do MŠ dostanete informácie k platbe školného (prípadne aj na rodičovskom združení). Poplatok za školné sa uhrádza aktuálne na daný mesiac od 1. – do 10.-teho  v mesiaci (neuhrádza sa v septembri 2x) !

Poplatky školného sa platia na iný účet ako stravné  a majú rozdielne variabilné symboly !

Deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie od 1.9.202,  školné neplatia !

Stravné sa uhrádza mesiac vopred vždy do 25.-teho v mesiaci, z toho dôvodu je potrebné  uhradiť ho v mesiaci september dvakrát (informácie budú uvedené aj na zápisnom lístku, ktorý dostanú rodičia pri nástupe dieťaťa do MŠ).

ZOZNAMY DETÍ BUDÚ VYVESENÉ  IBA NA BUDOVE MŠ, V TABULE NA OZNAMY !