MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Podávanie žiadostí na šk.r. 2022/2023

OZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ MAJERNÍKOVA 11, BRATISLAVA:

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE OD  2.MÁJA 2022 – DO 13.MÁJA 2022, NASLEDOVNE:

2.MÁJA 2022 – OD 11,00 h. – DO 13,00 h.

3.MÁJA 2022 – OD 16,00 h. – DO 17,00 h.

4.MÁJA 2022 – OD 16,00 h.  – DO 17,00 h.

5.MÁJA 2022 – OD 16,00 h. – DO 17,00 h.

OD  9.MÁJA 2022 – DO 13.MÁJA 2022 – OD 11,30 h. – DO 13,00 h.

TLAČIVO ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA NÁJDETE V ODKAZE POD TÝMTO OZNAMOM ALEBO SI HO MÔŽETE OSOBNE VYZDVIHNÚŤ AJ PRIAMO V MATERSKEJ ŠKOLE (TLAČIVÁ BUDÚ ZA PLASTOVÝMI DVERAMI NA HLAVNOM VCHODE DO MŠ – NIE JE POTREBNÉ ZVONIŤ).

ŽIADOSŤ JE POTREBNÉ VYPÍSAŤ ČITATEĽNE A PODPÍSAŤ OBOMA RODIČMI. DÔVODY NA PODPÍSANIE ŽIADOSTI JEDNÝM RODIČOM:

  • ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA SA MÔŽU DOHODNÚŤ, ŽE ŽIADOSŤ PODPISUJE IBA JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA A ROZHODDNUTIE SA DORUČÍ IBA TOMU, KTORÝ ŽIADOSŤ PODPISUJE, AK PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O TEJTO SKUTOČNOSTI DORUČIA/PREDLOŽIA RIADITEĽKE MŠ SPOLU SO ŽIADOSŤOU O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE A TOTO PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE  MUSÍ  BYŤ PODPÍSANÉ  OBOMA RODIČMI (PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE NÁJDETE V ODKAZE NIŽŠIE)

POVINNOU SÚČASŤOU ŽIADOSTI JE AJ POTVRDENIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA, KTORÉHO SÚČASŤOU JE AJ ÚDAJ O POVINNOM OČKOVANÍ.

OVERENIE ÚDAJOV UVEDENÝCH V ŽIADOSTI PREBEHNE PRIAMO PRI ODOVZDÁVANÍ ŽIADOSTI RIADITEĽKE MATERSKEJ ŠKOLY, Z TOHO DÔVODU JE POTREBNÉ PRINIESŤ SI OBČIANSKY PREUKAZ A RODNÝ LIST DIEŤAŤA .

PRE DIEŤA, KTORÉ DOSIAHNE 5 ROKOV VEKU DO 31.AUGUSTA 2022 JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ !

RODIČIA DETÍ, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ NAŠU MATERSKÚ ŠKOLU, UŽ NEMUSIA PODÁVAŤ ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE, ANI POVINNÉ PREDPRIMÁRNE  VZDELÁVANIE, DETI AUTOMATICKY POSTUPUJÚ DO ĎALŠEJ TRIEDY.

PRIJÍMANIE DETÍ JE V KOMPETENCII RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY, KTORÁ ROZHODUJE PODĽA SPRÁVNEHO PORIADKU.

O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ  DIEŤAŤA ROZHODNE RIADITEĽKA MŠ DO 30.6.2022.

2022_Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Podmienky prijatia dieťaťa_2022-2023

Príloha č. 1 k oznámeniu o zápise do MŠ

Príloha č. 2 k oznámeniu o zápise do MŠ

Spádové MŠ – len pre 5 – ročné deti (PPV)

Oznámenie o zápise do MŠ na šk. rok 2022-2023_MČ BA KV