MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

30. výročie vzniku našej MŠ

V tomto roku,

konkrétne 1.mája oslávila naša materská škola  30.výročie vzniku.

Slávnostné „fanfáry“  a prestrihnutie pásky sa konalo dňa 28.apríla 1991 a  brány materskej školy sa pre deti otvorili prvýkrát  2.mája 1991.

                V školskom roku 1991/1992 sme mali jedno oddelenie detských jaslí a šesť  tried  MŠ, 26 pedagogických zamestnancov a 2 detské sestry. V nasledujúcom školskom roku, boli detské jasle zrušené a zostalo len 7 tried MŠ, ktoré máme zachované dodnes.

                V histórii materskej školy  je nespočetné  množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok.  Niektoré pani učiteľky u nás pracujú úplne od začiatku, t.z., od jej vzniku v roku 1991 a zanechali tu  kus svojho života, za čo im patrí veľká vďaka.

                Počas tridsiatich rokov prešlo bránou našej MŠ  5276 detí. Prežili tu nezabudnuteľné chvíle svojho detstva, pozitívne spomienky na časy detskej  radosti. Mnohí z nich sú dnes už úspešní mladí ľudia a rodičia, ktorých deti už navštevovali  a momentálne aj navštevujú našu MŠ.

                Najdôležitejšie, najťažšie, ale i najkrajšie bolo poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie, prejaviť im lásku a porozumenie a dať im pevné základy na primárne vzdelávanie, ako aj na ďalší život v našej spoločnosti.

                Vždy sme sa spoločne snažili, aby z detí v našej „škôlke“ vyrástli nielen osobnosti,  pripravené do budúceho života, ale i ľudia s otvorenou mysľou a srdcom.

Želám si, aby našim bohatstvom bol aj naďalej tím ľudí so zmyslom pre zodpovednosť  a kreativitu, ktorý sa dokáže vyrovnať s novými výzvami.

                Na záver mi dovoľte zaželať nám všetkým hlavne veľa zdravia a úspechov do ďalších rokov a vysloviť nádej, že naša škola bude aj v budúcnosti vychovávať a formovať ďalšie a ďalšie generácie detí dobre pripravených na svoj profesionálny , ale aj osobný život…

                A na úplný záver  dovoľte moje jedno úprimné želanie…aby sme zostali v srdciach ďalších generácií detí a rodičov, aspoň tak ako v tých doteraz.

S úctou  

Iveta Ryzá, riaditeľka MŠ