MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Vyšetrenie školskej zrelosti

Vážení rodičia predškolákov !
Pri komunikácii s CPPPaP prišlo k nedorozumeniu a vyšetrenia školskej zrelosti už nebudú prebiehať v materskej škole, tak ako bolo avizované pre nedostatok času.
Tieto depistáže sa konajú vždy v mesiacoch január, február a keďže naša MŠ tak ako aj ostatné v KV, bola mimo prevádzky, nie je možné, aby sa depistáže stihli kým pôjdu vaše deti na zápis do 1.ročníka ZŠ.
Preto som konzultovala túto situáciu priamo s p. psychologičkou a spolu sme na základe vašich vypísaných tlačív a kritérií výberu detí vytipovali niektoré deti, ktorých rodičov si p. psychologička pozvala priamo do CPPPaP.
Pokojne ma môžete kontaktovať aj telefonicky počas pracovných dní, danú situáciu vám rada vysvetlím.
I. Ryzá, riaditeľka MŠ
 
 
Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa
po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy
rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.