MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Aktuálne informácie – šk.r. 2020/2021

Začiatok školského roka s bezpečnostnými opatreniami

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v súboroch na stiahnutie nižšie).
Podmienky upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 stanovujú základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní (infografika nižšie).

 

Vyhlásenie_zákonného_zástupcu