MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Aktuálne informácie

Vážení rodičia !

Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom otvárania MŠ od 1.júna 2020 je potrebné, aby ste písomne nahlásili riaditeľke MŠ záujem o materskú školu v čase od 1.júna 2020 do 30.júna 2020 formou tlačiva „Prieskum záujmu o návštevu materskej školy“, ktoré nájdete pod týmto textom. Tlačivo je potrebné pravdivo vyplniť a poslať na emailovú adresu materskej školy Majerníkova 11 najneskôr do 22.5.2020 (piatok). Po odoslaní je potrebné počkať na potvrdzujúci email od riaditeľky MŠ. Bez vyplneného tlačiva nebude môcť vaše dieťa navštevovať materskú školu Majerníkova 11 od 1.júna 2020.

Prieskum o záujem MŠ od 1.6.2020

Doplňujúce informácie k prevádzke materskej školy od 1.6.2020 :
– Materské školy v Karlovej Vsi budú otvorené od 7.30 – 16.30. Dieťa môže ráno priviesť zákonný zástupca od 7.30 do 8.30 h.
– Zaradenie dieťaťa do MŠ sa určí podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva SR. Prednosť majú deti rodičov v takzvanej prvej línií (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci…), potom deti zamestnaných rodičov, samoživiteľov pred deťmi rodičov na materskej dovolenke či tými, ktoré žijú v jednej domácnosti so starými rodičmi.
– V materskej škole bude môcť byť v skupine maximálne 15 detí. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže urobiť riaditeľ zmenu v nasledujúcom týždni (napr. prvá skupina sa v stredu zmenší na 4 deti a druhá na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).
– Pri hrách vonku, vzdelávaní aj oddychu má materská škola zabezpečiť podľa svojich možnosti vzdialenosti medzi deťmi.
– Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. V rúšku však dieťa do materskej školy prichádza a aj jedno náhradné rúško si prinesie z domu (počas dňa uložené v skrinke).
– Od 1. júna sa mení systém príchodu do materskej školy. Každé ráno materská škola zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy. Po zmeraní teploty prevezme dieťa zamestnanec materskej školy, rodič sa nemôže zdržiavať v materskej škole alebo šatni, ani vytvárať skupinky s inými rodičmi pred materskou školou. Po vstupe do budovy prebehne aj dezinfekcia rúk všetkých osôb, ktoré vchádzajú do MŠ.
– Rodič je povinný predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto potvrdenie bude podpisovať aj každé ráno keď privedie svoje dieťa do MŠ.
– Rodičia rešpektujú zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti do materskej školy. Do materskej školy je počas mimoriadnych opatrení tiež nemožné nosenie vlastného jedla.
– Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia.

Viac informácii nájdete na :

Organizácia_a_podmienky_výchovy_a_vzdelávania_MŠVVaŠ_SR

karlovaves.skolstvo