MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prijímanie detí

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 4.5.2020 – do 15.5.2020. Spôsob podávania žiadostí bude elektronickou formou prostredníctvom online žiadosti. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydania rozhodnutia o prijatí rodičia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dodatočne toto potvrdenie a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nepredložia, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá riaditeľka MŠ zákonným zástupcom na telefónnom čísle 0908 580 505, 0940 637 701.

Podmienky prijatia
Do MŠ sa prednostne prijíma dieťa, ktoré:
1. dovŕšilo piaty rok veku a má nasledujúci rok plniť povinnú školskú dochádzku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
2. deti spravidla od troch do šiestich rokov veku na základe voľnej kapacity MŠ.

Aktualizované_prijímanie do MŠ 2020_2021

2020_Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ