MŠ Majerníkova 11, Bratislava

7 triedna materská škola na Majerníkovej ulici číslo 11, Karlova Ves, Bratislava.

Prijímanie detí na školský rok 2019/2020

O Z N Á M E N I E
o prijímaní detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009
Z. z. sa prijímanie žiadostí na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie uskutoční v termíne

od 29. apríla do 10. mája 2019 v čase od 7:00 – 13:00 h v riaditeľni MŠ a od 13,00 h – do 17,00 h v 5.triede

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne MŠ v uvedenom termíne, alebo si ho možno stiahnuť z internetovej stránky www.msmajernikova.sk , alebo www.karlovaves.sk.

Na žiadosť je potrebné uviesť údaje a podpisy oboch rodičov a kontakt na účely komunikácie, čím potvrdia súhlas oboch so zápisom. Vyplnené žiadosti s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasť je aj údaj o povinnom očkovaní sa budú prijímať v uvedenom termíne, alebo poštou.

Dňa 2.5.2019 od 8:00 h do 10:30 a od 15,00 – do 17,00 h Vás srdečne pozývame
NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Podmienky:
Do MŠ sa na základe žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, podľa jej kapacity, budú prednostne prijímať deti:
– ktoré dovŕšili piaty rok veku,
– s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
– s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
– súrodencov už umiestnených v MŠ, ak spĺňajú vek 3 roky,
– spravidla dieťa od troch do šiestich rokov.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 14. júna 2019 poštou.
Bližšie informácie k prijímaniu detí podá riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí osobne alebo na telefónnom čísle 0908 580 505 alebo 0940 637 701.

V Bratislave, dňa 13.03.2019
Iveta Ryzá, v.r.
Riaditeľka MŠ

Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ-2019